Förse huset med golvvärme

En fråga som mången villaägare kan ställa sig i samband med ny, till-, eller ombyggnad är om man ska förse huset med golvvärme; helt eller delvis. Golvvärme är inte bara ett system för att hålla kalla golv varma utan det kan också användas som en primär värmekälla för att värma upp hela huset.

Alternativen är inte bara antingen/eller; de kan också vara både/och; det vill säga ha en annan typ av primär värmekälla för större delen av huset och sedan utnyttja golvvärme för de delar där man gärna vill ha lite extra värme underifrån; till exempel i badrum.

Tittar man på fördelar och nackdelar med att använda golvvärme som primär värmekälla kan man konstatera följande fakta.

Har man en tillräckligt väl isolerad betongplatta; med ett lager av mineralull eller cellplast på minst 25 cm får man en ackumulerande effekt; det vill säga värmen stannar kvar och distribueras uppåt. I huset blir följden ett behagligare golv att gå på och man kan sänka lufttemperaturen några grader och ändå uppnå samma känsla. I våtutrymmen är effekten särskilt märkbar eftersom dessa också har ett behov av att ventileras och torka upp. Totalt sett kan man alltså genom dessa åtgärder också minska den totala energiförbrukningen i huset.

En annan fördel med golvvärme är att man vid nybyggnation kan torka ur betongen snabbare än annars. Uppstår vattenskada kan golvvärmen användas för snabbare återställning. Har man vattenburen golvvärme kan man med fördel använda solfångare för att sänka den totala energiförbrukningen.

Det finns nackdelar med golvvärme också

En första är att systemet är trögt. Det tar lång tid från det systemet aktiveras till dess att man får den temperaturförändring man eftersträvar. En annan är att golvbeläggningar av trä kan vara känsliga för uttorkning eller temperaturväxlingar.

Man bör också eftersträva att ha en mycket bra isolering mot grunden. För snålt tilltagen kan den innebära att man ökar energikostnaden för huset betydligt. Med endast 10 cm isolering kan ett hus med golvvärme öka energiförbrukningen med uppemot 30 % jämfört med traditionella radiatorer.

Copyright © 2015 Holm & Bergs Rör - Rörmakaregatan 17, Oskarsvik